เว็บสล็อตออนไลน์ สมาชิก สนช.ลงพื้นที่พบปะประชาชนในพื้นที่ภูเก็ตรับฟังปัญหา ในทุกมิติ  เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหารองรับการเป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติบนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน

เว็บสล็อตออนไลน์ สมาชิก สนช.ลงพื้นที่พบปะประชาชนในพื้นที่ภูเก็ตรับฟังปัญหา ในทุกมิติ เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหารองรับการเป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติบนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันนี้ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.30 น.พลเรือเอกชุมชน อาจวงษ์ เว็บสล็อตออนไลน์ หัวหน้าคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อรับฟังปัญหาและแผนด้านการวางผังเมืองการคมนาคม Smart City และปัญหาอุทกภัยในจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมเทศบาลนครภูเก็ต โดยมีนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ,นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต, นายทวี หอมหวล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต, หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลสภาพปัญหาต่างๆของจังหวัดภูเก็ต

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 

กล่าวว่าโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนถือเป็นโครงการที่ดีที่จะได้เป็นการสะท้อนรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ สำหรับจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กในด้านพื้นที่แต่มีขนาดใหญ่ในด้านการขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจโดยสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอันดับสอง  และขณะนี้จังหวัดภูเก็ตมีแนวโน้มปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องข้อมูลณเวลานี้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ 65,000 คน/วัน มีจำนวนเที่ยวบินเข้ามาในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 350 เที่ยวบิน/วัน ทั้งนี้ในส่วนของการคมนาคมทางน้ำพบว่ามีนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวทางทะเลและโดยสารทางน้ำไม่ต่ำกว่า 30,000 คน/วัน อย่างไรก็ตามจังหวัดภูเก็ตมีข้อจำกัดในหลายๆ เรื่อง อาทิ ด้านงบประมาณด้านบุคลากรภาครัฐเนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์เพียง 400,000 คน(ข้อมูลณวันที่ 30 ธันวาคม 2560) ผลจากการที่มีจำนวนประชากรน้อยทำให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อย  มีบุคลากรทางด้านบริหารระบบราชการน้อย ทั้งนี้ปัญหาในจังหวัดภูเก็ตเป็นปัญหาที่มีการสะสมมาอย่างยาวนานและเป็นปัญหาที่ต้องอาศัยข้อกฎหมายในการที่จะดำเนินการแก้ปัญหาดังนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาให้มีความเหมาะสมกับบริบทพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต ดังนั้นจึงอยากให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติช่วยผลักดันการแก้ปัญหาโดยการแก้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแก้ไขปัญหาในจังหวัดภูเก็ตเกิดผลเป็นรูปธรรม

ด้านนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวต้อนรับว่า ขอขอบคุณที่คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเดินทางมาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อมารับฟังปัญหาของจังหวัดภูเก็ต สำหรับจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับสากลและเป็นเมืองต้นแบบแห่งการท่องเที่ยวของประเทศ

พลเรือเอกชุมชน อาจวงษ์ หัวหน้าคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวว่า การเดินทางมาในครั้งนี้เพื่อรับทราบปัญหาต่างๆของพื้นที่เพื่อจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดเรื่องใดที่สามารถดำเนินการได้เลยก็จะรีบเร่งดำเนินการแต่หากเรื่องใดมีความซับซ้อนหรือต้องมีขั้นตอนการดำเนินการก็จะรีบมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาบริหารจัดการแก้ไขอย่างเป็นระบบต่อไป ทั้งนี้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะรวบรวมสรุปข้อมูลต่างๆส่งให้นายกรัฐมนตรีรับทราบต่อไป

โดยผู้แทนภาครัฐและเอกชนจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมกันนำเสนอโครงการต่าง ๆ 

เพื่อขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลางด้านนโยบายและการบริหารจัดการสนับสนุนจังหวัดให้เป็นพื้นที่พิเศษเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ดังนี้ เรื่องการแก้ปัญหาและวางแผนผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต ภาคเอกชนอยากให้รัฐบาลผลักดันปรับปรุงกฎหมายผังเมือง ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่, ด้านคมนาคมโครงการปรับปรุงทล. 4027 สายท่าเรือ-เมืองใหม่จังหวัดภูเก็ต 320 ล้านบาท ในส่วนของเทศบาลนครภูเก็ตได้ขอให้สมาชิกสภานิติบัญญัติช่วยผลักดันการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบเกาะภูเก็ตเพื่อแก้ปัญหาการจราจรในพื้นที่และอยากให้มีการเพิ่มกฎหมายภาษีสิ่งแวดล้อมเพื่อนำรายได้มาสู่การพัฒนาพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน ,โครงการการพัฒนาการเข้าถึงบริการรถโดยสารประจำทางผ่าน Application Smart Bus Smart Passengers   Application  Bus Beam ,โครงการ Phuket Smart City ความคืบหน้าวางแผนการติดตั้งกล้อง CCTV ในพื้นที่เพื่อใช้ในการเพิ่มมาตรการระบบรักษาความปลอดภัยของจังหวัด เน้นการเชื่อมโยงภาพทั่วเกาะภูเก็ตเข้าสู่ศูนย์ Command Center และแผนการจัดเก็บข้อมูลผู้โดยสารเรือโดยสารสาธารณะเพื่อรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสารทางน้ำและมีแผนพัฒนาจัดทำริสแบรนด์เพื่อให้นักท่องเที่ยวสวมใส่ติดตัวในการระบุตัวตนและพิกัดหากเกิดอุบัติเหตุหรือนักท่องเที่ยวสูญหาย โดยอยากให้รัฐบาลผลักดัน สนับสนุนงบประมาณ โครงการ Phuket Smart City ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม,โครงการแก้ปัญหาอุทกภัย ซึ่งจังหวัดภูเก็ตมีปัญหาใน 3 พื้นที่หลักประกอบด้วยในพื้นที่ชุมชนเมือง เทศบาลเมืองป่าตองและเทศบาลนครภูเก็ต ได้รับงบประมาณมาปรับปรุง 420 ล้านบาทซึ่งปัญหามีความล่าช้าในการก่อสร้าง จึงอยากจะให้สมาชิกสภานิติบัญญัติได้เร่งรัดงบประมาณและเร่งรัดการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ,ชุมชนที่ 2 คือน้ำท่วมขังในพื้นที่ชนบทได้แก่ในเขตพื้นที่อำเภอถลาง,และชุมชนส่วนที่ 3 คือพื้นที่น้ำท่วมขังในแนวถนนสายหลักถนนสาย 402 ซึ่งเป็นถนนเส้นหลักที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้สัญจรเข้าเมืองและเดินทางไปสู่สนามบินภูเก็ต โดยจังหวัดมีแผนที่จะจัดสร้างโครงการแก้มลิงเพื่อกักเก็บน้ำ ในอ่าวภูเก็ต ทั้งนี้หากแก้ไขปัญหาได้ทั้งระบบจะแก้ปัญหาน้ำท่วมได้อย่างยั่งยืน

พร้อมกันนี้ คณะ สนช.อีก 4 คณะได้ลงพื้นที่ต่างๆของจังหวัดภูเก็ตประกอบด้วย คณะที่ 1 รับฟังสภาพปัญหาด้านที่ดินทำกิน ณเทศบาลตำบลป่าคลอก ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง,คณะที่ 2 รับฟังสภาพปัญหาด้านการจัดระเบียบการจัดการพื้นที่ชายหาดในจังหวัดภูเก็ต ณ เทศบาลตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต,คณะที่ 4 รับฟังสภาพปัญหาด้านการบูรณาการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนในจังหวัดภูเก็ต ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตองและคณะที่ 5 รับฟังสภาพปัญหาด้านการบริหารจัดการสาธารณสุขในจังหวัดภูเก็ต ณโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต เว็บสล็อต